Åsa Norberg och Jennie Sundén – A Movement Made by Hand

DEC 6 - FEB 1, 2015

A Movement Made by Hand berör två teman, två historier, två tider; dels den textila hemslöjdens politiska, sociala och estetiska historia samt en mer nutida berättelse där den lokala hemslöjdsorganisationen Bohusslöjd står som utgångspunkt för en diskussion om det offentliga rummet och för vem vi bygger staden.

Utställningen följer det handens arbete som historiskt utförts av kvinnor i och för hemmet och som i slutet av 1800-talet lyftes fram och ut i det offentliga. Detta förändringsarbete innebar ett upphöjande av handarbetet och bar samtidigt på starka politiska, feministiska och folkbildande ambitioner.

I utställningen A Movement Made by Hand vill Åsa Norberg och Jennie Sundén visa på de trådar som löper mellan ett antal olika organisationer, individer och initiativ kopplade till den svenska hemslöjden. Runt frågor som rör allt från estetik och politik, ekonomi, konst kontra hantverk och stadsplanering skapas ett nät av kopplingar och komplexa och motstridiga ambitioner.

Åsa Norberg och Jennie Sundén arbetar ofta med frågor om hur form och estetik speglar den sociala och politiska verklighet den uppkommit i. De intresserar sig för handens arbete samtidigt som projekten har en idémässig grund. I en serie arbeten har de bland annat fördjupat sig i modernismens idéhistoria och estetik utifrån två vitt skilda perspektiv. Åsa Norberg och Jennie Sunden är båda utbildade vid Umeå Konsthögskola. Deras arbeten har bland annat visats i utställningarna Tensta museum: Rapporter från nya Sverige, Tensta Konsthall, 2014, Years of Thinking in Common, Galleri 54, 2012, Abstract Possible: The Stockholm Synergies, Tensta Konsthall, 2012, Rumstering, Bonniers Konsthall, 2009 och P.A.N.K, Marabouparken i Sundbyberg 2008. De bor och arbetar i Göteborg där de även driver konstrummet Hit tillsammans sedan 2007.

www.norbergsunden.com

A Movement Made by Hand genomförs med stöd av Konstnärsnämnden. Särskilt tack till Torsten Sörvik och KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.

konstnarsnamnden